Rajasthani Bhajan Movie Songs
 
Sr. No. Movie Name Release Year
1 PABUJI BEYAWALO 2014
2 Pabuji ki par 2014
3 Parcha Om banna ra 2016
4 Picham Dhara Su Mahara Aalam Raja Aave 2012
5 PRAKASH MALI LIVE 2014
6 PRAKASH MALI LIVE MP-3 2016
7 PRAKASH MALI LIVE MP3 1 2016
 
   1   
Rajasthani Remix
Now Listening